Friabladets redaktion från  2017-09-01 

Kommer snart

 

Friabladets redaktion från  2016-06-01 ( ESEST 14 A )

Redaktion 2016-2017. Från vänster: Sandra Laakkonen,  Julia Hedin,  Alice Johansson, Alice Stjärnskog och Irma Berglund. Julia Filipsson & Emelie Lönnqvist saknas på bild.

Friabladet är webb-baserad skoltidning med Fria Läroverken i Norrköping som bas. Vi som driver tidningen är sistaårselever på estet-utbildningen och kommer att agera skribenter, fotografer och filmare inom olika ämnen, bland annat foto, kultur, skolarbeten, insändare och sport.

Webbplatsens syfte och mottagare 
Syftet med webbtidningen är att skapa en plattform där vi elever har möjlighet att både nå ut med våra projekt så som filmer, artiklar, intervjuer och tävlingar till en bredare publik, men också att kunna upplysa läsarna om händelser som involverar skolan men också samhället i övrigt. Mottagaren behöver på så vis inte ha någon anknytning till skolan för att kunna ta del av innehållet.

Koppling till läroplanen
Webbtidningen har på olika sätt en koppling till alla mediekurser vi läser, dvs medieproduktion, digitalt skapande och fotografisk bild.

Medieproduktion 2
1. Förmåga att planera och genomföra medieproduktioner från idé till färdig produktion riktade till specifika målgrupper med hjälp av modern teknik.

2. Kunskaper om och färdigheter i att använda text, bild och ljud i samverkan så att dessa gemensamt bygger upp och förstärker ett budskap.

3. Kunskaper om olika roller och de ingående stegen i arbetet med medieproduktioner samt hur de samverkar.

4. Förmåga att samarbeta och arbeta inom givna tidsramar.

5. Kunskaper om begrepp, teorier och modeller som beskriver hur budskap formuleras.

6. Förmåga att analysera och utvärdera medieproduktioner med avseende på den färdiga produkten, produktionens olika led och målgrupp.

Digitalt skapande
1. Kunskaper om digitala och analoga skapandeprocesser.

2. Förmåga att skapa och gestalta olika uttryck med digitala verktyg.

3. Kunskaper om digitala verktyg för att skapa och gestalta olika uttryck.

4. Förmåga att samarbeta via webb och nätverk, både synkront och asynkront.

5. Kunskaper om plattformar för digitalt samarbete.

6. Kunskaper om olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner.

Fotografisk bild 3
1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.
2. Förmåga att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt.3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Förmåga att använda områdets begrepp.

6. Kunskaper om fotografiets historiska utveckling.

7. Kunskaper om upphovsrättsliga lagar och andra bestämmelser samt om etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.


Upphovsrätten

© 2016-2017. På webbtidningen använder vi oss endast av innehåll som vi själva skapar eller som är fritt att använda enligt upphovsrättslagen. Allt material på www.Friabladet.se skyddas av upphovsrättslagen. Detta omfattas samtliga bilder, filmer och texter som har gjorts av redaktionen. Materialet från Friabladet får enbart användas för privat bruk. Kopiering, överlåtelse, försäljning eller kommersiellt utnyttjande av materialet får endast ske efter tillstånd av Friabladet eller respektive upphovsman. Brott mot upphovsrätten kan straffas med böter eller fängelse i högt två år.

Vad vi har lärt oss
Genom skapandet av webbtidningen har vi lärt oss att möta en bredare publik när vi delar med oss av det vi skapar, vilket är en viktig del i processen. Vi har också under hela processen lärt oss att samarbeta och skapa innehåll anpassat för webben som vi är nöjda med.

Motivering till varför vi ska vinna 
Friabladet borde vinna webbstjärnans tävling eftersom vi har lyckats skapa en bra, informativ webbtidning vars innehåll är varierat och riktat till flera olika målgrupper. Innehållet uppnår också en bredd då vi för samman olika uttrycksformer för att skapa ett enhetligt resultat som vi alla är nöjda med.

Tidigare redaktion (2016-01-01–2016-05-30)
klassenny

© Foto: Mansour Jakobsson. Övre raden från vänster: John Ramsten, Josephine Haglund, Amanda Johansson, My Lestander och Emelie Hansson.  Nedre raden: Johanna Andersson, Teresie Johansson och Julia Henriksson.